เจ้าหน้าที่วิชาการ RAC เอกมัย (ด่วนที่สุด) – RACHADA ACADEMIC CENTER – Bangkok

รับผิดชอบงานจัดตารางเรียน การจัดเอกสารการเรียนการสอน การแนะแนวระบบการศึกษาและการหาข้อมูลการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ดูแลนักเรียนในเรื่องการอ่านหนังสือแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม…

Leave a Reply

Let others know about this!

Thank you for sharing :)

Send this to friend