หัวหน้างานโรงทอ — Covenant Co., Ltd. — Bangkok

มีความสามารถในการวางแผนบริหารจัดการ ทั้งคน และเครื่องจักร เพื่อตอบสนองนโยบายของบริษัทฯ และการตลาดได้อย่างดี สามารถซ่อมบำรุงและปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อใช้ในการสอนงานได้ มีความกระตือรือร้น ในการทำงานและแสวงหาความรู้เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ

Leave a Reply