หัวหน้างานโรงทอ — Covenant Co., Ltd. — Bangkok

มีความสามารถในการวางแผนบริหารจัดการ ทั้งคน และเครื่องจักร เพื่อตอบสนองนโยบายของบริษัทฯ และการตลาดได้อย่างดี สามารถซ่อมบำรุงและปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อใช้ในการสอนงานได้ มีความกระตือรือร้น ในการทำงานและแสวงหาความรู้เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Submit Your Photo Of Bangkok

Share A Story/ Photo of your city!

Title:
Text: (Type story here, it will show as text under the photo)
Picture: (will be re-sized automatically)
Tags: (add comma separated tags here)

 

You agree to these terms & conditions when posting!

English + no HTML please. We email you once your post is live.

Advanced submission/ Mobile users