หัวหน้างานโรงทอ — Covenant Co., Ltd. — Bangkok

มีความสามารถในการวางแผนบริหารจัดการ ทั้งคน และเครื่องจักร เพื่อตอบสนองนโยบายของบริษัทฯ และการตลาดได้อย่างดี สามารถซ่อมบำรุงและปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อใช้ในการสอนงานได้ มีความกระตือรือร้น ในการทำงานและแสวงหาความรู้เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ

Leave a Reply

Submit Your Photo Of Bangkok

Upload photos of your city here!

Sign in with:
 • Click Register to log in with Facebook

 • Picture: (will be re-sized automatically)
  Post Title:
  Description: (will show as text under your picture)
  Tags: (add comma separated tags here)

   

  You agree to these terms & conditions when posting!

  English + no HTML please. We email you once your post is live.

  Advanced submission/ Mobile users