Tags: Bangkok Jobs

รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายในฝ่าย เพื่อดำเนินการด้านกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดตามแผนงานและกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย ดำเนินการและควบคุมการดำเนินการสนันสนุนกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมั…

ชำนาญในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ความรู้และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือมี Background ด้าน Object Oriented Development จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้และความเข้าใจในงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้องและแม่นยำในงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษ…

ชำนาญในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ความรู้และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือมี Background ด้าน Object Oriented Development จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้และความเข้าใจในงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้องและแม่นยำในงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษ…

Send this to a friend